Polityka Jakości

certificate 1
certificate 2
certificate 3
certificate 4
certificate 5

WOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. świadczy usługi w zakresie dostaw tektury falistej i opakowań z tektury falistej.

Polityka obejmuje cele i zobowiązania organizacji powiązane z celami, kontekstem organizacji oraz oczekiwaniami klientów.

Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez utrzymanie jak najwyższej Jakości i Bezpieczeństwa naszych wyrobów, dążąc jednocześnie do doskonalenia działań na rzecz Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Article

Zgodnie z powyższym deklarujemy:

 • Umocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez spełnienie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań klientów i skuteczne działanie na rzecz wzrostu ich zadowolenia.
 • Systematyczne unowocześnianie stosowanych rozwiązań technologicznych dla zagwarantowania wymaganej jakości i bezpieczeństwa wyrobów i ograniczeniu negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
 • Spełnianie wymagań prawnych wynikających z ustawodawstwa i przepisów w zakresie ochrony środowiska, BHP i bezpieczeństwa produktu oraz innych związanych z działalnością firmy.
 • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe.
 • Zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.
 • Dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.
 • Eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi w drodze stosowania najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach pracy.
 • Identyfikację, analizę zagrożeń pod kątem jakości, bezpieczeństwa i zgodności w wymaganiami prawnymi dla produktu oraz ocenę ryzyka 
 • Utrzymywanie stanu BHP w zgodności z odpowiednimi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawnych i norm dotyczących BHP.
 • Rozwijanie, poprzez szkolenia pracowników Firmy, poziomu świadomości w celu kształtowania zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska pracy.
 • Propagowanie Polityki Jakości, Bezpieczeństwa Środowiskowej i BHP w organizacji i u jej klientów, podwykonawców, dostawców.
 • Spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, 
  BRC GS Packaging Materials wersja 6, FSC-STD-40-004 V3-1, PN-ISO 45001 :2018
 • Zobowiązanie do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Przestrzegania podstawowych praw pracowniczych takich jak : zapobieganie podejmowaniu pracy przez dzieci, eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej, przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu oraz szanowanie prawa do zrzeszania się pracowników .       
 •  WOK zapewnia, że żadna osoba w procesie rekrutacji nie zostanie wprowadzona w błąd odnośnie warunków pracy i płacy, a za zatrudnienie i wykonywanie pracy nie będą pobierane żadne opłaty. Wynagrodzenie będzie wypłacane regularnie w pełnej wysokości, a wszelkie potrącenia wymagają pisemnej zgody pracownika. WOK nie wymaga od osób świadczących pracę oddania w depozyt żadnych dokumentów bądź uprawnień.